Get Adobe Flash player

Головний Лікар

Юрій Семенович Шугалей
Шугалей Юрій Семенович,
кандидат медичних наук, лікар-нарколог вищої категорії

Нагороди

Статус-нагорода "Підприємство регіону-2012"
Сертифікат міжнародного економічного рейтингу "Підприємство регіону-2012"

Подяка

Наркоманія і СНІД. Шляхи вирішення проблеми

Юрій Семенович ШУГАЛЕЙ, головний лікар обласного наркологічного диспансеру, кандидат медичних наук

Юрій Семенович Шугалей

Ю.С. ШУГАЛЕЙ, головний лікар обласного наркологічного диспансеру, кандидат медичних наук

 

В Україні протягом останніх 15 років ви­никли серйозні проблеми, викликані протизаконним вживанням наркотичних речовин. Лише в наркологічній службі обліковано по­над 90 тисяч споживачів ін’єкційних наркоти­ків (СІН), реальне ж їх число, за підрахунками вчених, в 7-8 разів більше і може сягати в ме­жах 560 тисяч.

Вживання наркотиків вже давно перетво­рилося з винятково медичної на велику соціальну проблему, у першу чергу, через криміналізацію наркоспоживачів, а також через ризик інфікування ВІЛ та іншими ін­фекціями, що передаються через кров (гепа­тити В і С). Особливу тривогу в суспільстві викликає той факт, що споживання наркоти­ків сприяє поширенню ВІЛ-інфекції серед СІН. Ризик зараження при цьому залишаєть­ся дуже високим, тобто з часом дедалі більша кількість СІН стають ВІЛ-інфікованими (серопозитивними). В деяких регіонах України понад 60% СІН є ВІЛ-позитивними.

Хоча віднедавна в Україні все частіше з’являються кокаїн і синтетичні стимулятори, надто популярні на Заході й у США, понад надто популярні на Заході й у США, понад 90% зареєстрованих наркозалежних в Україні страждають саме від опіоїдної залежності (дані МОЗ України). Найпоширенішим нелегальним опіатом в Україні є ацетильований екстракт макової соломки, що виготовляється кустарним способом і вживається шляхом внутрішньовенного або внутрішньом’язового введення. Вітчизняний і світовий досвід лікування опіоїдної залежності свідчить, що не більше ніж чверть від загального числа хворих, пройшовши лікування, утримуються від уживання наркотиків протягом тривалого часу (1 рік і більше). Інші або взагалі ухи­ляються від лікування, або невдовзі після нього повертаються до зловживання наркоти­ками, що обумовлює високий рівень кримі­нальної активності в цій соціальній групі і подальше поширення ВІЛ-інфекції та гепати­тів.

ВООЗ визначила 5 базових принципів профілактики ВІЛ-інфекції для тих, хто вжи­ває наркотики. Це інформування та первинна профілактика; доступність медичної та со­ціальної допомоги; проведення аутріч-роботи серед наркоспоживачів; можливість отриму­вати стерильне обладнання для ін’єкцій; а також замісна підтримувальна терапія для наркозалежних, що вживають опіоїди.

Тривалі дослідження, проведені в США, Західній Європі та Австралії, підтвердили, що замісна терапія є найефективнішим мето­дом у комплексі лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність. ВООЗ напо­лягає, що особливо важливо використовувати цей вид лікування саме в тих країнах, де головним шляхом розповсюдження ВІЛ-інфекції є ін’єкції, а головна уражена група – СІН.

Яка ж ситуація склалась по даній пробле­мі, в нашій області. Станом на 01.11.2010 року на обліку в лікарів- наркологів згідно статистичної звітності перебуває більше 500 хворих наркоманією. Найбільше їх зареєс­тровано в м.Тернополі, Тернопільському, Чортківському, Заліщицькому, Збаразькому, Бережанському та Теребовлянському райо­нах.

В нашій області замісна підтримуюча терапія впроваджена спочатку в обласному комунальному наркологічному диспансері – з кінця березня 2008 року, в подальшому – в обласному комунальному протитуберкульоз­ному диспансері з квітня 2009 року .

В обласному комунальному наркологіч­ному диспансері працює мультидисциплінарна група по прийому та супроводу учас­ників ЗПТ. В її склад входять три лікарі-наркологи вищої категорії, лікар по профі­лактиці та боротьбі з наркоманією, медична сестра, соціальний працівник та психолог. Під час видачі замісних препаратів прово­дяться бесіди з пацієнтами, психологічні тренінги, видача засобів індивідуального захисту (шприци, презервативи, стерильні серветки та ін.) тощо.

Протягом 2010 року заплановане впрова­дження ЗПТ в обласному комунальному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, а також в деяких проблемних з точки зору наркоманії районах області (Чортківський, Заліщицький, Тернопільський, Бережансь­кий). Метою масштабного впровадження ЗПТ на території області є виконання реко­мендацій ВООЗ, згідно з якими оптималь­ним варіантом вважається, коли програмою ЗПТ охоплено близько 50% усіх наркозалеж­них.

В обласному комунальному наркологіч­ному диспансері з часу започаткування ЗПТ і до теперішнього часу кількість охоплених хворих зросла з 39 чол. до 71 чол. За цей час із цієї кількості проліковано хворих із супут­ньою ВІЛ-інфекцією – 28 чол., з туберкульо­зом легень – 24 чол. Із 71 хворого наркома­нією, які проходять лікування в даний час, 25 чол. беруть участь по програмі з викорис­танням препарату “Еднок” і 46 чол. – на метадоновій програмі. Серед 71 хворого – 22 чол. з ВІЛ інфекцією.

Із числа диспансерної групи по наркома­нії в амбулаторних і стаціонарних умовах в обласному комунальному наркологічному диспансері обстежено на СНІД протягом 2010 року – 147 чол. Виявлено в 2010 році 12 ВІЛ-інфікованих (8 % від загальної кіль­кості обстежень).

В квітні 2009 року підготовлено спільний наказ головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації та обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання від 21.04.2009 року № 189/16-В ” Про забез­печення безперервності замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) для споживачів ін’єкцій­них наркотиків під час стаціонарного лікува­ння в ЛПЗ області”.

Замісна терапія є формою медичної допо­моги, що базується на застосуванні подібної чи ідентичної речовини при лікуванні опіоїдної залежності. Ця речовина (агоніст) має властивості, подібні до опіоїдів. Найчас­тіше при замісній терапії використовують препарати метадон та бупренорфін.

Головними перевагами замісної терапії у контексті профілактики ВІЛ/СНІДу є кон­трольоване вживання замісних препаратів переважно в умовах медичного закладу: по-перше, перехід від неочищених, забороне­них наркотиків до очищених фармацевтич­них препаратів, по друге, зміна шляху вживання наркотика з ін’єкційного на менш шкідливий – через рот всередину чи під язик, по третє, підтримка контакту з медич­ними та соціальними службами.

 

Це на нашу думку дає можливість:

  • Мінімізувати шкідливі наслідки і со­ціальні проблеми, що виникають у зв’язку з вживанням наркотиків.
  • Зменшити поширеність споживання опіоїдів в небезпечних кількостях і небез­печними способами в групі.
  • Попередити залучення нових спожива­чів у небезпечне для життя та здоров’я наркотичне оточення, особливо молодих людей і підлітків.
  • Зупинити зростання розповсюдження ВІЛ/СНІД серед ін’єкційних наркоманів і населення області.

 

В обласному наркологічному диспансері проводиться лікуванння хворих на наркома­нію як в стаціонарних, так і в амбулаторних умовах, можливо лікування й анонімне. Та­кож в наркологічному диспансері прово­диться анонімне обстеження на ВІЛ/СНІД та повний комплекс всіх необхідних лабора­торних обстежень.

Медпрацівниками диспансеру за 2010 рік проведена належна санітарно-освітня робота з метою профілактики наркоманії та СНІДу: виступи по телебаченню, публікації в пресі, виступи по радіо, тренінги, лекції, круглі столи, батьківські конференції. Цей комплекс лікувально-профілактичних захо­дів сприяє зниженню ВІЛ-інфікованості серед населення області.

Серія АE №638451 видана МОЗ України 12.03.2015 р.

Ліцензія

Акредитаційний сертифікат серія МЗ №010036
Акредитаційни сертифікат

Акредитаційний сертифікат

Директор центру

Шугалей Інна Юріївна
Шугалей Інна Юріївна

Нагороди

Сертифікат "Керівник року-2012"
Орден "Хрест Пошани України"
Гігіе́я (грец. Υγιεία) — богиня здоров'я, дочка Асклепія й Епіони (варіант: дружина Асклепія, від якого народила кількох дітей).
 
За часів Піндара Гігіею шанували поряд з Асклепієм (5 — 4 ст. до н. е.).
 
У грецькому мистецтві її зображували, як правило, разом з Асклепієм у вигляді молодої, вродливої, з квітучим здоров'ям дівчини, що тримає в руках чашу, з якої годує змію (емблема медицини).
 
Культ Гігієї існував в Оропі, статуя в Мегарах. Їй присвячено LXVIII орфічний гімн.
 
Слово «Hugieia» (ύγιεία: здоров'я) використовувалося в якості привітання у піфагорійців
 
З ім'ям богині пов'язують походження слова «гігієна».
 
На честь богині названо астероїд 10 Гігея. 

Copyright © 2012, Тернопільський медичний центр безпеки дорожнього руху. Всі права застережено.